Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Airflux The Air Experts BV, met zetel te 80310 Assebroek, Generaal Lemanlaan 155

1. De gegevens en prijzen verstrekt door onze prijslijsten, folders, website, datasheets, offertes of enig ander middel, enz.. zijn slechts ten titel van inlichting. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de prijzen en specificaties van de producten zonder voorafgaande verwittiging. De koper wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ermee akkoord te zijn, dit op het ogenblik van het overmaken van de bestelling.  Alle vermelde prijzen in de prijslijst, offertes, enz., alsmede alle hetzij telefonisch hetzij schriftelijk meegedeelde prijzen zijn exclusief BTW. De aangerekende BTW worden doorgerekend conform de geldende percentages en/of tarieven. Wijzigingen zullen zonder voorafgaande verwittiging worden doorgerekend aan koper. Telefonische inlichtingen zijn uitsluitend ten titel van inlichting en hebben een niet-bindend karakter. Tenzij anders vermeld op de offertes, zijn onze prijzen 1 maand geldig. Alle prijsafspraken dienen na het verlopen van de geldigheid opnieuw besproken en goedgekeurd te worden door de verkoper. Onze offertes, plannen en concepten blijven onze eigendom en mogen niet aan derden worden overgedragen.

2. Het aanvaarden van een bestelling van koper door verkoper kan niet worden beschouwd als de aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van de koper. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van onze klanten/contractanten. Eventuele voorwaarden door de klant nagestreefd binden ons enkel ingevolge onze uitdrukkelijke geschreven aanvaarding. Een orderbevestiging kan in geen geval aanzien worden als een aanvaarding van de voorwaarden door de klanten/medecontractanten nagestreefd. De orders worden pas geldig door onze schriftelijke aanvaarding. Bestellingen van goederen kunnen in geen geval geannuleerd en/of geretourneerd worden eens ze besteld en/of geleverd zijn.

3. De leveringstermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een vertraging in de levering, om welke reden dan ook,  kan in geen geval een reden tot weigering of annulering zijn van de bestelling, noch tot betalen van een boete of schadevergoeding.  Alle gevallen van overmacht en elk voorval dat de normale uitvoering van de bestelling hindert, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zo behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling/contract op te schorten, of ze eventueel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat die opschorting of die gehele of gedeeltelijke annulering aanleiding kan geven tot schadevergoeding van zijnentwege of tot het niet betalen van wat reeds geleverd zou zijn.

4.Om in overweging te kunnen worden genomen, moet iedere klacht ons schriftelijk meegedeeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de ontdekking van het verborgen gebrek. Geen enkele terugzending zal worden aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming.  

5. De leveringen gebeuren franco voor elke zending op hetzelfde adres met een nettowaarde van minstens € 2500 excl. BTW voor levering in België. Dit drempelbedrag kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder motivatie. Niettegenstaande franco levering, wordt elke nieuwe aanbieding wegens afwezigheid van de klant gefactureerd aan de effectieve transportkost. Om deze aanrekening te vermijden dienen de openingsuren en sluitingsdagen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven aan verkoper. Voor elke levering van goederen met een waarde onder dit drempelbedrag wordt een transportkost aangerekend per levering en door de klant gevraagde deellevering. Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen volgens de gangbare indexering en marktprijzen zonder voorafgaande verwittiging. De bestelling wordt enkel geleverd indien compleet. Indien de koper daarvan wil afwijken dient dit expliciet vermeld te worden bij bestelling. De risico’s en gevaren van het vervoer zijn ten laste van de klant, zelfs in geval van franco levering. Het lossen van de goederen gebeurt door de transporteur tot op het gelijkvloers en tot 1 meter achter de stoep. Extra verplaatsing gebeurt steeds met behulp van en geheel voor risico van de klant. Levering enkel mogelijk voor gebouwen die bereikbaar zijn via een verharde weg. Elke levering en transport buiten België is ten laste van de klant. Verkeerde leveringen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

6.Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk op de vermelde vervaldag. Wij behouden ons het recht voor een voorschot te vragen bij bestelling van niet-standaard producten en/of indien de kredietwaardigheid van koper als onvoldoende wordt beoordeeld.  Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven van 8% op het totaal van de factuur verminderd met de betaalde voorschotten.  In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van € 50,00 per factuur (excl. BTW).  De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.  Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

7. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling, of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

8. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

9. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt, herverkoop, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over voortkomen uit deze herverkoop.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.